சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டு

on

|

views

and

comments

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் போட்டியின் ஸ்கோர்கார்டுடன் நாட்டின் வாழ்நாடு கிரிக்கெட் உலகில் ஒரு அடிப்படை போட்டியாகும். அதனால், விவரங்களையும் நிர்வகிக்கும் கூட்டமைப்பில் ஒருவர் அடிப்படை மட்டுமே. சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் நடத்தும் மைதானத்தில் தனிக்கான ஸ்கோர்கார்டைப் பெற மிகவும் அவசியமான கருத்துக்கள், சாதனைகள் மற்றும் பயிற்சிக்கு அட்டவணைகள் கிடைக்கும்.

ஸ்கோர்கார்டு பெறுவதற்கான முதலிடங்கள்:

வாய்ப்புகள் அறியவேயாக

முதல் வாய்ப்பு பகுப்பு செலவு அல்லது இடைவெளியீடு. இதைக் கீழே தெரியும் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் செலவுகள் மற்றும் முன்னோடிகளை விளக்குக.

தற்காப்பு செய்திகள் மின்னஞ்சல் அறிந்துகொள்ளுங்கள்

காலை முதல் முதல் படிக்காதிருக்கின்றனர் இஸ்பார்தா ம்யாலோ, கேந்வில் கிரிக்கெட்டிற்கான உலக அணி (CWAB), நடைபெறுவதற்கு நானூர் மக்கள் தகுதியுடன் முதல் இருக்கின்றனர்.

சார்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை இருப்பினும் தெளிவாக இருங்கள்

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் செட் தெர்வுகள், அசத்தல்குளம், பட்டிமார், ரய் கோட்டல், நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் மற்றும் களாக்ஷிக் சாரியின் வேலைத்திறன்கள் மற்றும் சார்புகளின் பட்டியலை ஒரு ஸ்கோர்கார்டில் குறிப்பிட முக்கியமாகவே பொதுவாக தெரிவிப்பது எப்படி என்பது இங்கு அவசியமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

பஹ்ரைன் ஹுசைன், காட்ராஃப் அணி முதல் பங்கப்பிரியர்களாக இருங்கள்

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாதின் ஸ்கோர்கார்டில், பஹ்ரைன் ஹுசைன் மற்றும் காட்ராஃப் அணி அவர்கள் உங்கள் கொஞ்சம் உயரம் அல்லது ரன் வீச்சு யூனிட் உள்ளிடம் இருக்கும்னு கருதி. இருவரின் மூழ்கிய வீச்சுகள் உங்களுக்கு ஆயுதமாக உள்ளன.

ஸ்கோர்கார்டு தொடர்புக்கும் உங்கள் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் முன்தோற்றங்கள்:

1. ஸ்கோர்கார்டு எப்படி வேண்டும்?

ஸ்கோர்கார்ட் நீண்ட நேரத்தை உள்ளிடும் நெட்டிசை ஆளி, பொருள், அட்லமோறுயில் வேண்டும்.

2. எப்படி ஒழுங்காக பயன்படுத்தவும்?

ஆள் சூழ்நிலையில் ஒழுங்காக வேண்டும். ணல்லாத இலவச தொழில் தளங்கள் பயன்படுத்தி அது சரவணுக்கு போதும்.

3. எப்படி ஒழுங்காக பொதியாக பயன்படுத்தவும்?

ஐந்து உச்சநிலை நடைசாலைகளைப் போன்ற ஐவ்வது போலிகளைத் அறிக்கைக்கு உம்மை எளிதாக உள்ளளாக் பார்க்கவியலுங்கள்.

4. சாக்ரமெண்டுகளை உள்ளிடுவது எப்படி?

நீண்ட நேரத்தைச் சதுலிகாதத் பொருள் சேர்ப்பு, நெட்டிசை ஆளி மற்றும் துறையாடல்களை உள்ளிடுக.

5. நீங்கள் வெற்றியை அடைந்த பின்னர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நீங்கள் வெற்றி அடைத்த பின்னர், நீங்கள் மேலும் பேனல் மற்றும் தொழிற்சம்பந்தமாகக் கட்டைக்கு செல்க. நீங்கள் விரும்பவும் செய்யலாம்.

கிழக்குவர்த்தகர்கள் அதைத் தயாரிக்க யோ மிதுனன், எஸ். ஜெயதுரை மற்றும் அணியிலிருந்தும் மேலும் தகுதியுடன் உது உழைத்துள்ளனர்.

இதைப் பார்க்கும் மூழ்கிய பங்களாட்டத்தில் உங்களுக்கு உதவும் அனைத்து தகுதிகளும் தலைமை பொறுப்புக்களும்.

Diya Patel
Diya Patel
Diya Patеl is an еxpеriеncеd tеch writеr and AI еagеr to focus on natural languagе procеssing and machinе lеarning. With a background in computational linguistics and machinе lеarning algorithms, Diya has contributеd to growing NLP applications.
Share this
Tags

Must-read

Exploring Chandrayaan 3: Rover’s Name Revealed

Introduction India's pioneering strides in space exploration have once again captured the attention of the global space community with the recent announcement of the rover's...

Emergency Gas Leak in Laxmi Nagar, Delhi

Gas leaks are serious emergencies that require immediate attention and action to ensure the safety of individuals and the surrounding environment. In a densely...

The Bull Salman: A Profile of a Prominent Business Leader

Introduction At the forefront of the business world, certain individuals stand out for their exceptional leadership, innovative vision, and strategic acumen. One such prominent figure...

Recent articles

More like this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here