ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

on

|

views

and

comments

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഒരു വിശേഷ സ്ഥിതിയിൽ രാഷ്ട്രഭാഷയല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയാണ്. ഇത് പ്രധാനമായും യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ല്യാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ഭാഗങ്ങളിലും പല ഭാഷാക്രിയകൾക്കു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒര്യന്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വായിക്കാനും എഴുതാനും എപ്പോഴും വളരുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിലെ ഭിന്നതകൾ:

പിന്നീടുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ:

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 26 അക്ഷരങ്ങൾ [A-Z]യാണ്. ഇവ ലാറിൻ അക്ഷരങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ്.

വ്യാകരണം:

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാകരണം സാധാരണ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു തുല്യമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു വിശേഷങ്ങളുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിനുപിറകേ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽ മാറ്റം.

ഉച്ചാരണം:

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉച്ചാരണം അതാരം മാറ്റങ്ങള് അന്തരിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.

പാരമ്പര്യാഗത വാക്ക്:

പലപ്പോഴും വാക്കുകളെ പാരമ്പര്യമായി ആയന്തസിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു.

വാചക വ്യത്യാസങ്ങൾ:

ഇംഗ്ലീഷിൽ വാചകങ്ങൾ അതാതുവിഘടനമുള്ളവയാണ്. അത് അടിസ്ഥാന വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും.

അതിനാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതലും നിശ്ചയമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്യണം.

ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ:

ഉപയോഗം:

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇന്ത്യയിലെ അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളും ഭിന്നതകളും ഭാഷയുടെ വികാസത്തേക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു.

നിവേശനം:

ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷാക്രിയകൾ നിവേശനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായി അക്ചമുകളുടെ പിന്നീടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ച് നിവേശനത്തെ വിവരിക്കുന്നു.

ഭാഷ കളരച്ചായമം:

ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കു പഠനം തന്നെ ആയിരിക്കാനും അതിൽ വൃദ്ധി ലഭിക്കാനും വഴികൾ നൽകുന്നു.

ഭാഷ വൈവിദ്ധ്യം:

ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഫെനകൈവിദ്യാവിദമ്പവും ഇംഗ്ലീഷിൽ വക്കുകളുടെ വൈവിദ്ധ്യമല്ലാത്തതിന്റെ ജനകമാണ്.

കുറവുകൾ:

വൃദ്ധിയിൽ ഇത്ര വലിയ ഉദാത്തതയും കൈപ്പറ ലഭിക്കന്നുവെന്നവിധം, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഭിന്നതകൾ ഇത്ര സ്പഷ്ടമല്ല.

സ്ഥിതി:

ലോകത്തെ അത് ധനപലായ മൂന്നു സ്ഥാനത്തു അടക്കം നിന്നുള്ള വ്യാകരണ പാഠങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അത്യധിക ഉപയോഗം ലഭിക്കാനും പ്രോത്സാഹവും ലഭിക്കുന്നു.

ഭാവ പ്രയോഗം:

മികച്ച അത് ഭാഷ തമ്മിലുള്ള വ്യാജസാധാരണയിലുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ എഴുതാനും പഠിക്കാനും ഉപകാരപ്പെടും.

ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് – അടിസ്ഥാനമൂലം കഴിയാൻ കാരണം:

ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പൂർണ്ണമായും ഒരു ചെറിയ ലോക ഭാഷയാകുമ്പോൾ, ഭാഷാർത്ഥം പണ്ടത്തെയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയതല്ല. അത് കൂടാതെ, ബൃഹത്തായ അഴിവുകളോടുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലധികം സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിന്നും വഴിയും വിപുർണ്ണീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭാഷാ രംഗങ്ങൾ അനുഭവശീലമായി ആണ്.

ഭാഷാ നിയമങ്ങൾ:

ലോകത്തെ അതി പ്രഖ്യാത ഭാഷാപ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ ാണ് അജ്ഞാതവാങ്ക്യം. ഒരുവൻ എപ്പോഴും ഭാഷയിലെ വാചകങ്ങളും വ്യാകരണവും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

ആയത്തോളൂറ്റിൽ:

അഴിവായിട്ടേതും ഞങ്ങൾ അർഹി

Diya Patel
Diya Patel
Diya Patеl is an еxpеriеncеd tеch writеr and AI еagеr to focus on natural languagе procеssing and machinе lеarning. With a background in computational linguistics and machinе lеarning algorithms, Diya has contributеd to growing NLP applications.
Share this
Tags

Must-read

Exploring Chandrayaan 3: Rover’s Name Revealed

Introduction India's pioneering strides in space exploration have once again captured the attention of the global space community with the recent announcement of the rover's...

Emergency Gas Leak in Laxmi Nagar, Delhi

Gas leaks are serious emergencies that require immediate attention and action to ensure the safety of individuals and the surrounding environment. In a densely...

The Bull Salman: A Profile of a Prominent Business Leader

Introduction At the forefront of the business world, certain individuals stand out for their exceptional leadership, innovative vision, and strategic acumen. One such prominent figure...

Recent articles

More like this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here